Tập đoàn Công nghiệp văn hóa 文化产业集团

指若干文化企业为了一定的目的,以资本为主要纽带组织起来共同行动所形成的团体。一般分为协作型和从属型两种联合文化企业集团。在某个行业或某类产品的生产经营活动中占有举足轻重的地位,具有较强大的科研、生产、销售、信息、服务等综合功能。

Nó dùng để chỉ một nhóm được thành lập bởi một số doanh nghiệp văn hóa được tổ chức để cùng nhau hoạt động vì một mục đích nhất định với liên kết chính là vốn. Nói chung được chia thành hai loại nhóm doanh nghiệp văn hóa chung: hợp tác và cấp dưới. Nó chiếm vị trí quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một ngành hoặc một loại sản phẩm nhất định và có các chức năng toàn diện mạnh mẽ như nghiên cứu khoa học, sản xuất, bán hàng, thông tin và dịch vụ.


Source: https://baike.baidu.com/item/%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E9%9B%86%E5%9B%A2/22632103