Đại danh tác

Quang Vũ có quan điểm đưa các tác phẩm văn học lớn đến với bạn đọc.

Bởi vì …

chỉ có những con người lớn mới tạo ra được các tác phẩm lớn,

đọc một tác phẩm cũng là cách đối thoại, trò chuyện, thậm chí là phản biện với tác giả,

và, đọc các tác phẩm lớn của nhân loại, có giá trị bền vững với thời gian, bạn mới có được cái cảm nhận đúng đắn và chân thực, giữ cho được cái tầm nhận thức của mình